Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐxây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh xã Phú Diên
Ngày cập nhật 17/02/2023

Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng

chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh xã Phú Diên

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

 1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh xã Phú Diên(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
 2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, các thành viên

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

 1. Ban Chỉ đạo làm việc dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp

luật.

 1. Các thành viên Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của

các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà

nước.

 1. Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.
 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã theo chỉ đạo của UBND huyện, UBND tỉnh.
 3. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết

công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo

 1. Chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hằng năm của Ban Chỉ đạo.

 

 

 1. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.
 2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Giúp Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban. Khi Trưởng ban vắng mặt, Phó Trưởng ban thay mặt Trưởng ban lãnh đạo công tác của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Ủy viên thường trực, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo

 1. Giúp Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; theo dõi, đôn đốc, báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo và kết luận, chỉ đạo của Trưởng ban, Phó Trưởng ban.
 2. Giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban điều phối, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của huyện, bảo đảm tính hiệu quả, lồng ghép và đồng bộ với các chiến lược, chương trình khác.
 3. Chủ trì đề xuất và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các cuộc làm việc của Trưởng ban, Phó Trưởng ban; ký một số văn bản, biên bản họp của Ban Chỉ đạo và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chức năng và thẩm quyền được giao.
 4. Thành lập và phân công nhiệm vụ cho các nhóm công tác của Tổ Giúp

việc; chỉ đạo Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 1. Đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo khen thưởng các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các cơ quan, đơn vị, ban ngành xã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban giao.

Điều 6. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo

 1. Tham mưu giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban về các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.
 2. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo

 

 

an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của xã được UBND huyện và cấp trên giao; chỉ  đạo lồng ghép các nội dung về xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của xã trong các chiến lược, chương trình, đề án, dự án của ngành, lĩnh vực do cơ quan mình quản lý, chủ trì thực hiện.

 1. Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh, huyện.
 2. Kịp thời báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao; đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của xã.
 3. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban Chỉ đạo, trong trường hợp không thể tham dự phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp; trường hợp ủy quyền cho người dự họp thay phải có ý kiến bằng văn bản; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xem xét, trao đổi, báo cáo Trưởng ban quyết định các vấn đề liên quan; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng ban, Phó Trưởng ban liên quan đến ngành, lĩnh vực cơ quan mình phụ trách.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban giao.

Điều 7. Cơ quan thường trực ( Văn hóa xã hội xã)

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tham mưu Trưởng ban, Phó Trưởng ban ban hành các văn bản chỉ đạo tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
 2. Nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của xã.
 3. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; quản lý, sử dụng và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 8. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo

 1. Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho các tổ viên trong Tổ giúp việc và

chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về hoạt động của Tổ giúp việc.

 1. Giúp Tổ trưởng đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp về xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển

 

 

chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của xã.

 1. Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.
 2. Nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ các hoạt động và cuộc họp của Ban Chỉ đạo; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện việc sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.
 3. Trực tiếp làm việc và đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.
 4. Định kỳ hằng quý báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.
 5. Lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Tổ trưởng giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo

 1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ một quý một lần, Ban Chỉ đạo có thể họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoặc theo đề nghị của Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định.
 2. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện chiến lược, chương trình, đề án, dự án có liên quan đến xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của xã và một số chuyên gia, nhà khoa học có liên quan.
 3. Tổ giúp việc họp định kỳ một quý một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ giúp việc.

Điều 10. Chế độ làm việc và cơ chế phối hợp

 1. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm

nhiệm.

 

 

 1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Ủy viên Thường trực, Tổ giúp việc để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.
 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình trong thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban, Phó Trưởng ban giao; phối hợp với Tổ Giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban về kết quả thực hiện.
 3. Tổ trưởng Tổ Giúp việc được triệu tập các thành viên của Tổ Giúp việc để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao trong thời gian nhất định.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc

 1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc do ngân sách tỉnh, huyện,xã đảm bảo và được bố trí trong dự toán hằng năm và từ các nguồn hợp pháp khác.
 2. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp có phát sinh các nội dung chi đặc thù chưa có tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi, Văn hóa xã hội xã chủ trì, phối hợp với Tài chính Kế toán xã trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết  định.

Điều 12. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, ngành có liên quan.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số số thuộc cơ quan, đơn vị ngành. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó Trưởng ban về  việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề chưa phù hợp, phản ánh kịp thời về cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (Công chức Văn hóa xã hội xã) để tổng hợp trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

 

Lê Đức Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.007
Truy cập hiện tại 2